Con các bạn mới vào lớp 1, các bạn muốn tìm kiếm bảng âm vần lớp 1 tiên tiến nhất để cùng bé đánh vần các âm, đều tiếng trước tiên trong cuộc sống bé. Dưới đây là bảng âm vần lớp 1 tiên tiến nhất theo chương trình công nghệ Giáo dục, mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Bảng âm vần tiếng việt

Bảng vạc âm những chữ vào chương trình công nghệ Giáo dục

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

a

a

i

i

q

cờ

ă

á

k

cờ

r

rờ

â

kh

khờ

t

tờ

b

bờ

l

lờ

s

sờ

c

cờ

m

mờ

th

thờ

ch

chờ

n

nờ

tr

trờ

d

dờ

ng

ngờ

u

u

đ

đờ

ngh

ngờ kép

ư

ư

e

e

nh

nhờ

v

vờ

ê

ê

o

o

x

xờ

g

gờ

ô

ô

y

i

gh

gờ kép

ơ

ơ

iê(yê, ia, ya)

ia

gi

giờ

p

pờ

uô(ua)

ua

h

hờ

ph

phờ

ươ(ưa)

ưa

Bảng âm vần theo chương trình công nghệ Giáo dục

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y

Riêng những âm: gi; r; d đầy đủ đọc là “dờ” nhưng bí quyết phát âm không giống nhau.

c; k; q rất nhiều đọc là “cờ”

Vần

Cách đọc

Vần

Cách đọc

gì – gi huyền gì

uôm

uôm – ua – m - uôm

iê, yê, ya

đều đọc là ia

uôt

uôt – ua – t - uôt

đọc là ua

uôc

uôc – ua – c - uôc

ươ

đọc là ưa

uông

uông – ua – ng - uông

iêu

iêu – ia – u – iêu

ươi

ươi – ưa – i - ươi

yêu

yêu – ia – u – yêu

ươn

ươn – ưa – n - ươn

iên

iên – ia – n - iên

ương

ương - ưa – ng - ương

yên

yên – ia – n – yên

ươm

ươm – ưa – m - ươm

iêt

iêt – ia – t – iêt

ươc

ươc – ưa – c – ươc

iêc

iêc – ia – c – iêc

ươp

ươp – ưa – p. - ươp

iêp

iêp – ia – p – iêp

oai

oai – o- ai- oai

yêm

yêm – ia – m – yêm

oay

oay – o – ay - oay

iêng

iêng – ia – ng - iêng

oan

oan – o – an - oan

uôi

uôi – ua – i – uôi

oăn

oăn – o – nạp năng lượng - oăn

uôn

uôn – ua – n – uôn

oang

oang – o – ang - oang

uyên

uyên – u – im - uyên

oăng

oăng – o – ăng - oăng

uych

uych – u – ych - uych

oanh

oanh – o – anh - oanh

uynh

uynh – u – ynh – uynh

oach

oach – o – ach - oach

uyêt

uyêt - u – yêt – uyêt

oat

oat - o – at - oat

uya

uya – u – ya – uya

oăt

oăt – o – ăt – oăt

uyt

uyt – u – yt – uyt

uân

uân – u – ân – uân

oi

oi – o – i - oi

uât

uât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá chổ chính giữa như cũ).

Tiếng

Cách đọc

Ghi chú

Dờ - ơ – dơ

Giơ

Giờ - ơ – dơ

Đọc là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió.

Giờ

Giơ – huyền – giờ

Đọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.

Rờ - ô – rô

Kinh

Cờ - inch – kinh

Quynh

Cờ - uynh - quynh

Qua

Cờ - oa - qua

Quê

Cờ - uê - quê

Quyết

Cờ - uyêt – quyêt

Quyêt – sắc quyết

Bờ - a ba, tía – huyền - bà

Mướp

ưa - phường - ươp

mờ - ươp - mươp

Mươp - sắc đẹp - mướp

(Nếu các con không biết đánh vần ươp thì mới phải tiến công vần tự ưa - p - ươp)

Bướm

ưa - m - ươm

bờ - ươm - bươm

Bươm - sắc đẹp - bướm

Bướng

bờ - ương – bương

Bương – sắc đẹp – bướng

Khoai

Khờ - oai nghiêm - khoai

Khoái

Khờ - oai nghiêm – khoai

Khoai – nhan sắc - khoái

Thuốc

Ua – cờ- uốc

thờ - uôc - thuôc

Thuôc – dung nhan – thuốc

Mười

Ưa – i – ươi-

mờ - ươi - mươi

Mươi - huyền - mười

Buồm

Ua – mờ - uôm - bờ - uôm - buôm

Buôm – huyền – buồm.

Buộc

Ua – cờ - uôc

bờ - uôc - buôc

Buôc – nặng trĩu – buộc

Suốt

Ua – tờ - uôt – suôt

Suôt – dung nhan – suốt

Quần

U – ân – uân cờ - uân – quân

Quân – huyền – quần.

Tiệc

Ia – cờ - iêc - tờ - iêc - tiêc

Tiêc – nặng nề – tiệc.

Thiệp

Ia – pờ - iêp bái - iêp - thiêp

Thiêp – nặng trĩu – thiệp

Buồn

Ua – nờ - uôn – buôn

Buôn – huyền – buồn.

Xem thêm:

Bưởi

Ưa – i – ươi – bươi

Bươi – hỏi – bưởi.

Chuối

Ua – i – uôi – chuôi

Chuôi – dung nhan – chuối.

Chiềng

Ia – ngờ - iêng – chiêng

Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng

Ia – ngờ - iêng – giêng

Giêng – huyền – giềng

Đọc gi là “dờ” nhưng có tiếng gió

Huấn

U – ân – uân – huân

Huân – sắc đẹp – huấn.

Quắt

o – ăt – oăt – cờ - oăt – quăt.

Quăt – sắc – quắt

Huỳnh

u – ynh – uynh – huynh

huynh – huyền – huỳnh

Xoắn

O – ăn – oăn – xoăn

Xoăn – dung nhan – xoắn

Thuyền

U – yên ổn – uyên – thuyên

Thuyên – huyền – thuyền.

Quăng

O – ăn uống – oăng – cờ - oăng – quăng.

Chiếp

ia – phường – iêp – chiêp

Chiêm – nhan sắc – chiếp

Huỵch

u – ych – uych – huych

huych – nặng nề – huỵch.

Xiếc

ia – c – iêc – xiêc

xiêc – nhan sắc – xiếc

các bạn hãy thuộc đánh vần với nhỏ nhắn để bé nhỏ có thể đánh vần thành thục bảng âm vần nhé.