CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi vai trung phong đà-la-ni.

Bạn đang xem: Chú đại bi tieng viet

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, người thương đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phân phát duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà đà, ma phạt sệt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phân phát xà da đế, ma ha vạc xà domain authority đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô đánh rô, người yêu đề dạ, ý trung nhân đề dạ, tình nhân đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, bố dạ ma mãng cầu ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Bố đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác phía bên dưới để nghe Thầy trì tụng với tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại ngùng Đại-bi trọng điểm đà-la-ni.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Bà Hay Nhất (37 Mẫu), Tả Bà Ngoại Của Em Lớp 5

1. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước chén ra da4. Người thương Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha mũ chào mào ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phân phát duệ9. Số đát na đát tỏa10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam mô na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha người thương đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phân phát xà da đế29.Ma ha phạt xà da đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá xác định giá ra34.Mạ mạ phân phát ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất na thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phân phát sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô tô rô46.Bồ Đề dạ tình nhân Đề dạ47.Bồ đà dạ bồ đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha vớ đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a vớ đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a vớ đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết vớ đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da77.Nam tế bào a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Nam tế bào Đại bi đát Thế Âm Bô Tát

Chúc hồ hết người an nhàn và tinh tấn.

Xem phim: Cuộc đời Đức Phật trọn bộ (để phát âm thêm quá trình tu tập thành đạo của Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni và mọi lời dạy vàng ngọc của Ngài.)