sút 30.000 cho giao dịch trên 600.000 sút 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
khangduocdon5 G2535
*
khangduocdon4 D1053
*
khangduocdon3 N5247
*
khangduocdon2 O6346
*
khangduocdon T8587
*
khangduocdon6 E1225
*
khangduocdon7 R7286